آهنگ 3 بعدی Believer از Imagine Dragons

متن آهنگ Believer

 

First things first

اول از همه

I’ma say all the words inside my head

میخوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ

I’m fired up and tired of the way that things have been

من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ

The way that things have been

از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﯽ اﻓﺘﻪ

Second thing second

در درجه دوم

Don’t you tell me what you think that I can be

بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ

I’m the one at the sail, I’m the master of my sea

من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ، من ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ

The master of my sea

پادشاه دریای خودم

I was broken from a young age

من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام

Taking my sulking to the masses

خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام

…Writing my poems for the few

برای ﻋﺪه ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده ام…

That looked at me took to me, shook to me, feeling me

که به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادن، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدن

Singing from heart ache from the pain

از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم

Take up my message from the veins

پیامم رو از درون رگ ھﺎﯾﻢﯿﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪم

Speaking my lesson from the brain

آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

Seeing the beauty through the

و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ در….

Pain

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ معتقد ﺳﺎﺧﺘﯽ

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

2 thoughts on “آهنگ 3 بعدی Believer از Imagine Dragons”

  1. سلام این زیر نویس اشتباه بلیور یعنی معتقد نه مومن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *